Árangursstjórnunarsamningur við Orkustofnun

Prentvæn útgáfaSamningur um árangursstjórnun milli
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis og Orkustofnunar

I. Tilgangur

Með samkomulagi þessu er kveðið á um gagnkvæmar skyldur iðnaðarráðuneytis og Orkustofnunar við útfærslu á lögbundnu hlutverki stofnunarinnar ásamt því að leggja grunn að áætlanagerð og mati á árangri af starfsemi hennar. Með áætlunum, sem samkomulagið kveður á um, er mótuð stefna til næstu ára. Sýna skal fram á árangur af starfseminni í ársskýrslu með samanburði við upphafleg markmið.

Samningurinn breytir í engu ábyrgð ráðherra gagnvart Alþingi á starfsemi stofnunarinnar eða þeim stjórnsýsluskyldum sem ráðherra og stofnun hafa lögum samkvæmt.

II. Hlutverk

Orkustofnun er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir iðnaðarráðuneytið. Hún starfar samkvæmt lögum nr. 58/1967 með síðari breytingum. Hlutverki stofnunarinnar er lýst í reglugerð nr. 632/1996. Skipurit hennar var staðfest af ráðherra í febrúar 1997.

III. Áherslur í starfi

Orkustofnun stuðlar að nýsköpun og eflingu atvinnulífs með rannsóknum og hagnýtingu á orkulindum. Auk fastra langtímaverkefna verður eftir því sem fjárveitingar leyfa lögð áhersla á eftirfarandi verkefni:

1. Áætlun um rannsóknir og nýtingu innlendra orkulinda.

Á grundvelli álits starfshóps um orkurannsóknaráætlun mun Orkustofnun í samráði við Tækninefnd stofnunarinnar vinna að fjármögnun og framkvæmd þeirra rannsókna sem áætlunin setur fremst. Mótaðar verða reglur um skil milli rannsóknarhlutverks Orkustofnunar og orkufyrirtækja með hliðsjón af breyttum viðhorfum um skipan raforkumála. Sérstaklega verður hugað að markvissara ferli ákvarðana við orkurannsóknir. Svo fljótt sem auðið er skal Orkustofnun hafa lokið við gerð áætlunar til 3-5 ára um rannsóknir á orkulindunum. Þessa áætlun skal síðan endurskoða árlega. Áætlunin skal kynnt ráðuneytinu sem mun innan mánaðar koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

2. Umhverfi og orkunýting.

Í samræmi við samþykkt ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi mun Orkustofnun afla grundvallarþekkingar á umhverfisáhrifum virkjana, jafnt vatnsafls sem jarðhita, og skilgreina í samstarfi við aðrar stofnanir þau verndarviðmið sem ásamt hagkvæmnisviðmiðum munu ráða ákvörðun um tilhögun og röð virkjana.

3. Hagkvæm orkuvinnsla og orkunotkun.

Orkustofnun mun auka þátt sinn í hagrænum athugunum á sviði orkumála. Hún mun kynna leiðir til orkusparnaðar og hagkvæmrar samnýtingar mismunandi orkugjafa og hvetja til rannsókna sem miða að auknum hlut innlendra orkulinda í iðnaði og samgöngum.

4. Gagnagrunnur um orkumál.

Orkustofnun vinnur að uppbyggingu gagnagrunns um orkubúskap og niðurstöður orkurannsókna. Gerð verði framkvæmdaáætlun um það hvernig allar helstu skrár verði komnar á tölvutækt form eigi síðar en 2002. Jafnframt verði komið reglu á söfnun sýna af borkjörnum og borsvarfi og varðveislu þessara sýna eigi síðar en árið 1999. Í samvinnu við ráðuneytið verða settar reglur um aðgengi að gagnaskrám þessum.

5. Orkuspár.

Orkuspár verði aðgengilegar á veraldarvefnum. Forsendur þeirra verði endurskoðaðar á 3-6 ára fresti. Raforkuspá, eldsneytisspá, húshitunarspá og jarðvarmaspá komi út á 3-6 ára fresti, en verði bornar saman við rauntölur árlega og endurreiknaðar eftir því sem tilefni er til.

6. Kennsla, þróunaraðstoð.

Teknar verði upp viðræður við Háskóla Íslands um alþjóðlegt meistara- og doktorsnám í jarðhitafræðum í samvinnu við Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna.

7. Upplýsingamál.

Vefsíður Orkustofnunar verði endurskoðaðar á árinu 1998 og sem mest af almennu upplýsingaefni Orkustofnunar gert aðgengilegt þar. Ársskýrsla og ársreikningar stofnunarinnar verði lögð fram á ársfundi í mars ár hvert. Ársritið Orkumál komi út árlega með upplýsingum um orkubúskap á árinu á undan. Árgangarnir 1995-97 komi út á tímabilinu október 1998 til febrúar 1999, en árunum 1984-1993 verði gerð skil í heildarriti sem komi út á árunum 1999 - 2000.

Árlega verði gefnar út skýrslur um orkuverð á Íslandi og gerður samanburður við orkuverð í öðrum löndum. Ennfremur gefi stofnunin út upplýsingarit um orkumál, hagkvæma orkunotkun o.fl. eftir því sem ástæða er til.

Iðnaðarráðuneytið mun beita sér fyrir að Alþingi veiti fé til að efla og styrkja meginverkefni stofnunarinnar, einkum ný áhersluatriði, og að stuðningur við starfið verði sem víðtækastur. Keppt verður að samfellu í fjárveitingum til þess að langtímamarkmiðum verði náð.

IV. Starfsrammi

Stofnunin og ráðuneytið munu stuðla að því að treysta þá starfshætti og það starfsumhverfi sem sett er með reglugerð og skipuriti því sem nú gildir um stofnunina. M.a. skal huga að eftirfarandi:

1. Að aðskilnaði á samkeppnisrekstri og opinberum rekstri verði framfylgt og lokið á árinu, í samræmi við stefnumótun stjórnvalda. Samtímis beiti ráðuneytið sér fyrir því að þeir þættir í rekstrarumhverfi þeirra hluta stofnunarinnar sem reknir eru á samkeppnisgrundvelli verði sem líkastir því sem gildir um einkafyrirtæki. Í þessu sambandi þarf m.a. að huga að fyrirkomulagi skattamála, einkum virðisaukaskatts og starfsmannamála.
2. Að haldið verði áfram að þróa þá starfshætti sem ný reglugerð og skipurit mæla fyrir um. Uppgjör rekstrareininga verði sundurgreint og formfesta aukin við samningagerð um orkurannsóknir. Leitað verði hagstæðustu leiða til að sinna rannsóknarverkefnum, m.a. með útboði verkefna. Verksamningar um öll helstu verkefni á viðkomandi ári liggi að jafnaði fyrir 15. mars. Í samningum verði m.a. kveðið á um árangursmarkmið.
3. Að starfshættir Orkustofnunar taki mið af þeirri þróun að orkufyrirtæki munu í vaxandi mæli keppa innbyrðis m.a. um aðgengi að auðlindum og upplýsingum um þær.
4. Að eflt verði samstarf við háskóla og aðrar rannsóknarstofnanir bæði til að auka gæði og árangur en einnig til hagræðingar í opinberum rekstri. Sérstaklega verði hugað að samvinnu við aðrar rannsóknarstofnanir sem heyra undir iðnaðarráðuneytið. Áætlun þar að lútandi liggi fyrir á árinu.
5. Að iðnaðarráðuneytið leitist við að tryggja nægilegt fé til stofnunarinnar vegna aukinna verkefna sem henni kunna að vera falin með nýjum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum ráðherra.
6. Að meðferð ferðaheimilda verði færð til stofnunarinnar. Jafnframt fái stofnunin vald til nauðsynlegra kaupa á bifreiðum og tækjum, eftir því sem fjárhagur hennar leyfir.
7. Að Orkustofnun hafi skýra starfsmannastefnu m.a. með árangursmati í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um nýskipan í ríkisrekstri. Á samningstímanum verði hugað að því á hvern hátt ávinningur af bættum árangri stofnunarinnar geti skilað sér með viðunandi hætti til starfsmanna.

V. Gagnkvæmar skyldur

Á samningstímanum skulu Orkustofnun og iðnaðarráðuneytið standa skil á verkefnum sem hér segir:

1. Fyrir 1. febrúar 1999 skal stofnunin leggja fram endurskoðaða stefnumótun um helstu verkefni og áherslur til næstu 3-5 ára. Ráðuneytið skal innan mánaðar koma sjónarmiðum sínum á framfæri við stofnunina. Áætlun þessi skal endurskoðuð annað hvert ár í tengslum við ársáætlun, sbr. 2. tölulið.
2. Í kjölfar þess að fjárlagafrumvarp er lagt fram á Alþingi skal stofnunin hefja undirbúning að gerð ársáætlunar fyrir komandi ár, sem kynnt skal ráðuneytinu sem fyrst eftir samþykkt fjárlaga og eigi síðar en í lok janúar ár hvert. Ráðuneytið skal innan mánaðar koma sjónarmiðum sínum á framfæri við stofnunina.
3. Á hverju vori skal gera grein fyrir framkvæmd þessa samnings með skýrslu um árangur af starfi stofnunarinnar með samanburði við sett markmið. Ágrip af skýrslunni skal birt í ársskýrslu stofnunarinnar.
4. Samningur þessi tekur gildi 1. október 1998. Gildistími hans er þrjú ár, en hvor aðili um sig getur óskað eftir endurskoðun innan þess tíma. Vinna við endurskoðun samningsins skal hefjast eigi síðar en hálfu ári fyrir lok samningstíma.


Reykjavík, 5. október 1998

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Orkumálastjóri


 

Stoðval