Forsíða IVR

Skýrsla vegna undirbúnings hugsanlegrar olíuleitar á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg

Iðnaðarráðuneytið hefur lagt fram til umsagnar skýrslu með tillögu að áætlun um útgáfu sérleyfa til leitar, rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á norðanverðu Drekasvæði við Jan Mayen-hrygginn, ásamt drögum að umhverfismati þeirrar áætlunar í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana. Umhverfismatið tekur til hugsanlegra áhrifa helstu framkvæmdaþátta olíuleitaráætlunarinnar á umhverfið.

Samkvæmt tillögunni felur áætlunin í sér að gefin verði út sérleyfi til leitar, rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á norðanverðu Drekasvæðinu, eða á vænlegustu svæðum innan þess. Niðurstöður hljóðendurvarpsmælinga sem unnar hafa verið á svæðinu gefa vísbendingar um að olíu og gas í vinnanlegu magni geti verið að finna þar. Frekari rannsóknir, þar á meðal rannsóknarboranir, þarf hins vegar til að sannreyna hvort olíu eða gas sé að finna á svæðinu.

Samhliða gerð áætlunarinnar hefur verið unnið umhverfismat í samræmi við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana og metin hugsanleg áhrif leitar, rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á norðanverðu Drekasvæðinu á umhverfið verði áætlunin samþykkt. Mikilvægt er að hafa í huga að umhverfismat áætlunar verður þó aldrei jafn ítarlegt og það mat á umhverfisáhrifum framkvæmda sem krafist kann að vera vegna einstakra þátta þessarar starfsemi skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000. Þeir þættir, t.d. rannsóknar- og vinnsluboranir, eru leyfisskyldir og kalla á mat á umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmda ef af þeim verður.

Skýrslan verður send til lögbundinna umsagnaraðila auk þess sem hún verður kynnt fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum og óskað eftir athugasemdum þeirra.

Frestur til að gera athugasemdir við skýrsluna er til 23. maí 2007 og skulu athugasemdir vera skriflegar og undir­ritaðar. Vakin er athygli á því að allar athugasemdir munu verða birtar á heimasíðu iðnaðarráðuneytis. Hægt er að senda athugasemdir með pósti, tölvupósti eða símbréfi til iðnaðarráðuneytis:

Póstfang: Iðnaðarráðuneyti, Arnarhvoli, .
Tölvupóstur:
Símbréf (fax):

Skýrslan: Olíuleit á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg. Tillaga að áætlun og drög að umhverfisskýrslu vegna útgáfu sérleyfa til leitar, rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á norðanverðu Drekasvæði við Jan Mayen-hrygginn (pfd-skjal).

Samantekt á helstu atriðum skýrslunnar (pdf-skjal).

English summary

Fylgiskjöl með skýrslunni.

Næstu skref

Að loknu framangreindu kynningar- og umsagnarferli og að teknu tilliti til athugasemda sem þar berast verður gefin út lokaskýrsla í júní 2007. Á grundvelli þeirrar skýrslu verður hægt að taka ákvörðun um hvort hefja eigi leyfisveitingaferli vegna útgáfu sérleyfa til leitar, rannsókna og vinnslu olíu á Drekasvæðinu.

Ef ákvörðun verður tekin um að hefja eigi leyfisveitingaferli má gera má ráð fyrir að a.m.k. eins árs undirbúningsvinna sé framundan áður en hægt verði að úthluta sérleyfum til rannsókna og vinnslu olíu á norðanverðu Drekasvæðinu. Því verður væntanlega ekki hægt að veita slík sérleyfi fyrr en í fyrsta lagi á miðju næsta ári.

Í þeirri undirbúningsvinnu þarf m.a. að huga að skattamálum því áður en leyfi verða veitt þarf að taka ákvörðun um hvort leggja eigi sérstakan skatt á hagnað af olíustarfsemi, eins og gert er í flestum nágrannaríkjum okkar.

Einnig þarf að meta á grundvelli framkominna tillagna þörfina á frekari rannsóknum á veður- og náttúrufari á Drekasvæðinu, sem og að ákveða hvort stjórnvöld eigi að standa að þeim rannsóknum eða hvort það verkefni verði að einhverju eða öllu leyti í höndum þeirra fyrirtækja sem fá munu úthlutað sérleyfum til leitar, rannsókna og vinnslu olíu á svæðinu.

Verði af rannsóknum og vinnslu á svæðinu þá munu þær framkvæmdir sem geta haft í för með sér mikil umhverfisáhrif, t.d. rannsóknar- og vinnsluboranir, þurfa að fara í gegnum mat á umhverfisáhrifum og kalla því á frekari rannsóknir m.a. á náttúrufari og lífríki.

Frekari upplýsingar um skýrsluna veita Hreinn Hrafnkelsson, iðnaðarráðuneyti () og Kristinn Einarsson, Orkustofnun (). Skýrsluna ásamt ítarefni er að finna á heimasíðum iðnaðarráðuneytisins (www.ivr.is) og Orkustofnunar (www.os.is).

 

 

Reykjavík, 30. mars 2007

 

 

 

 Stoðval